Pełne zamknięcie tkanek miękkich

W szczęce pełne zamknięcie tkanek miękkich uzyskiwano za pomocą uszypułowanego płata zrotowanegopobranego z podniebienia.

Płaty przesunięte dokoronowo (językowe lub policzkowe) umożliwiły zamknięcie w przypadku dolnych przedtrzonowców. Dystalny powierzchniowy koniec płata uszypułowanego pozbawiany był nabłonka, następnie przyszywano go (4-0 Vicryl, Ethicon) do wewnętrznej warstwy płata przedsionkowego, aby uzyskać pełne zamknięcie tkanek miękkich ponad błoną zabezpieczającą łoże przeszczepu. Z tkankami miękkimi postępowano jednakowo w grupie niezabezpieczonej (n = 13), jednak bez pokrywania błoną GTR. Obnażony obszar na podniebieniu pozostawiano do gojenia per secundam intentionem. Pacjentom przepisano środki przeciwbólowe (Naproxen 275 mg; Narocin Teva Pharmaceutical) i poinstruowano o płukaniu jamy ustnej 0,2% roztworem glukuronianu chlorheksydyny (Tarodent, Taro Pharmaceutical) dwa razy dziennie przez 30 sekund przez dwa tygodnie. Pełne wygojenie tkanek miękkich zaobserwowano
po jednym miesiącu od zabiegu. Przeprowadzono badanie za pomocą tomografii komputerowej
w celu zaplanowania przyszłych uzupełnień opartych na implantach. Ponieważ BBM jest materiałem wolno biodegradujący, przedłużona faza gojenia umożliwiła interpretację pomiędzy obszarami gojenia z zastosowaniem błony oraz niezabezpieczonymi. Po dziewięciu miesiącach, przy wprowadzaniu implantów wykonywano nacięcie w połowie wysokości wyrostka zębodołowego
dla odsłonięcia obszaru z przeszczepem. Na tym etapie, zamiast klasycznej sekwencji stopniowej
preparacji łoża implantu wiertłami, zastosowano wiertło trepanowe o wewnętrznej średnicy 2,5 mm
dla pobrania cylindrycznego rdzenia tkanki twardej 0 długości około 8 mm. Wierzchołkowy koniec każdej próbki oznaczano, aby móc zidentyfikować koniec nabłonkowy i głęboki.
Próbki utrwalano w 10% roztworze buforowanej formaliny przez tydzień, a następnie odwapniano za pomocą 5% roztworu kwasu mrówkowego przez dwa tygodnie. Odwapnione cylindryczne próbki zanurzano w parafinie poprzecznie cięto za pomocą mikrotomu (Leica RM 2245, Leica Microsystems) dla uzyskania serii skrawków o szerokości 5 /im. Każdy cylinder cięto jednolicie
od obszarów obwodowych do głębszych.